www.guyhouben.com_bernardlievegoed_fullres-115

Middenbouw

De leerling start de eerste twee jaar in een heterogene klas waar leerlingen met vmbo basis/kader/tl of vmbo-tl/havo/vwo basisschooladvies samen een hechte klas vormen. De mentor blijft in principe 2 jaar lang bij de klas. In klas 7 en 8 krijgt de leerling steeds meer inzicht in welk opleidingsniveau het beste past door het maken van opdrachten en toetsen op verschillende niveaus. Eind klas 8 krijgt de leerling te horen naar welke leerroute de leerling doorstroomt in klas 9. Voor meer informatie over de opbouw van de middenbouw, klas 9 en doorstroomcriteria, verwijzen we jullie naar de schoolgids.

Leerroute vwo

We bieden in de eerste drie leerjaren voor leerlingen met een vwo basisschooladvies een mooie leergang aan, gericht op het ontwikkelen van het divergent en wetenschappelijk denken, naast de diverse verdiepingsvakken en het mooie brede vrijeschoolonderwijs. Het gaat in deze leerroute vwo dus echt om verdieping en niet om extra werk. In de schoolgids lees je meer. Middels ontwikkelgesprekken die enkele keren per jaar gevoerd worden, monitoren we de ontwikkeling van de leerling.

Bovenbouw

Leerlingen die in het vierde jaar, klas 10, aan het vmbo-tl traject starten, kiezen in klas 9 een vakkenpakket en doen eindexamen in één van de vier profielen: Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw en Economie.

Voor de basis/kader/tl-klas geldt dat wij de richting Dienstverlening & Producten (D&P) aanbieden.

Leerlingen die in de 10e klas havo en vwo starten, kiezen in klas 9 een vakkenpakket en doen eindexamen in één van de volgende profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT).

In de lessentabel is opgenomen welke lessen een leerling per jaar, per niveau en per profiel volgt.

Taro van der Laan

De verschillende vakken op mijn school heb ik nodig om goed mezelf te kunnen zijn. Ik voel me vrijer door de afwisseling in vakken. Ik wil later graag bij de politie. Het werken in groepjes en in teamverband bij sport en zwemmen zijn daar heel belangrijk bij. De sociale vaardigheden die ik hier heb geleerd, helpen me later om goed werk te gaan verrichten bij de politie.

SCHOOLGIDS