Management

Patricia Hanssen
rector
p.hanssen@stichtinglvo.nl

Rachelle Kennis
teamleider klas 7
r.kennis@stichtinglvo.nl

Sjors van den Dries
teamleider klas 8 en 9
s.vandendries@stichtinglvo.nl

Erik Croes
teamleider bovenbouw 10tl
e.croes@stichtinglvo.nl

Stéphanie Ruers
teamleider bovenbouw havo en vwo
s.ruers@stichtinglvo.nl

Schoolmanagementstatuut

Bijgaand is het goedgekeurde schoolmanagementstatuut terug te vinden: link

Het schoolmanagementstatuut wordt vastgesteld door het college van bestuur en is voor alle LVO-scholen gelijkluidend.

Onderwijs personeel

Binnen de school spreken we van een midden­bouw­team (klas 7, 8, 9), een tl-team, een havo-team en een vwo-team. Docenten en mentoren zijn primair verantwoorde­lijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Alle leerlingen hebben een vaste mentor, die het eerste aanspreekpunt vormt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Daarnaast heeft iedere afdeling een leerlingcoördinator die naast de mentor tevens aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. De teams en docenten worden ondersteund door een intern ondersteuningsteam en een teamleider.

Onderwijsondersteunend personeel

Een substantieel deel van de medewerkers werkzaam aan het Bernard Lievegoed College is niet verbonden aan de school als docent, maar ondersteunt dagelijks het onderwijskundig proces en het organisatieproces.

Ondersteuningsteam

voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte

Het ondersteuningsteam bestaat uit o.a.: een begeleider passend onderwijs, een counselor, vertrouwenspersonen, vakdeskundig leerlingenbegeleiders, twee dyslexiespecialisten, een school­maatschappelijk werkster, een orthopeda­goog en een jeugdverpleegkundige. Onder leiding van een onder­steuningscoördinator wordt hulp op maat geboden. Download voor meer informatie onze schoolgids of neem contact op met de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@stichtinglvo.nl

Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en is samen met de leerlingen, ouders en het team verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en de individuele ontwikkeling van de leerling. De eerste twee jaar op onze school hebben leerlingen dezelfde mentor. De mentor verzorgt o.a. het contact met de ouders van de leerlingen, legt zo mogelijk huisbezoeken af, zorgt voor de rapportage en verslaglegging, schrijft de ontwikkelingsschets in het jaargetuigschrift, verzorgt besprekingen over de individuele leerlingen en de klas en organiseert ontwikkelgesprekken, werkweek en andere klassenactiviteiten.

Dagcoördinatoren

Naast de mentor die als eerste aanspreekpunt fungeert, zijn er ook dagelijks dagcoördinatoren aanwezig. Dunja El-Zein en Angelique Bijl zijn onze dagcoördinatoren (d.elzein@stichtinglvo.nl/a.bijl@stichtinglvo.nl). Iedere dag zijn zij, naast de mentoren, aanspreekpunt voor leerlingen als het gaat om roostervragen, ziekmeldingen en andere zaken die op dat moment aandacht vragen. Leerlingen kunnen ook bij hen terecht als er werk ingeleverd dient te worden, bijvoorbeeld periodeschriften. De dagcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen van alle jaarlagen.

Leerlingcoördinatoren

Elke afdeling heeft een leerlingcoördinator. Na de mentor is de leerjaarcoördinator voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de contactpersoon bij langdurig of veelvuldig verzuim, ordezaken en incidenten. De leerjaarcoördinator ondersteunt de teamleider en zit met regelmaat met de mentoren van zijn of haar leerjaar samen.

Decanaat

Bij het kiezen van een vervolgstudie en beroep worden de leerlingen gedurende hun loopbaan goed voorbereid op de keuzes die aan het eind van de middenbouw en bovenbouw gemaakt moeten worden. Alle leerlingen kiezen aan het eind van de middenbouw (klas 9) een sector (vmbo) die of een profiel (havo/vwo) dat aansluit bij de capaciteiten, interesses en voorkeuren met betrekking tot de vervolgstudie. Gedurende het examenjaar wordt de leerling begeleid in het kiezen van een vervolgstudie. De decanen werken nauw samen met de stagecoördinator die is aangesteld binnen de school.

Stichting LVO

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur

  • De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
  • Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl 

U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl

 

SCHOOLGIDS