Ondersteuningsteam

Het Bernard Lievegoed College kent een ondersteuningsstructuur die gericht is op het bieden van extra ondersteuning binnen de school en indien noodzakelijk verwijzingen naar hulp buiten de school. Het werk van het ondersteuningsteam (O-team) strekt zich uit over het gebied van leer- en gedragsproblemen en of sociale-emotionele problemen. Daarnaast verzorgt het O-team in samenwerking met organisaties als Schoolslag, de GGD, Mondriaan, Xonar en Team jeugd voorlichtings- en preventieprogramma’s. Het O-team staat onder leiding van de ondersteuningscoördinator, Rachelle Kennis. Zij verzorgt de externe contacten en geeft leiding aan het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een begeleider passend onderwijs, vakdeskundig leerlingenbegeleiders, twee dyslexiespecialisten en een counselor.

Schoolondersteuningsprofiel

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. In ons Schoolondersteuningsplan staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht Heuvelland. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland VO3105 regelt passend onderwijs ten behoeve van kinderen woonachtig in Maastricht en vijf heuvellandgemeenten. Directeur Samenwerkingsverband is de heer R. Paulissen. Voor meer informatie over passend onderwijs, zie de volgende websites:

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar via 0800-5010 of per mail vraag@oudersonderwijs.nl

Maatwerkplaats

De maatwerkplaats is bedoeld voor leerlingen die vanwege uiteenlopende redenen een aantal lesuren niet in de reguliere klassensetting kunnen blijven of leerlingen die een andere leerstrategie toepassen waardoor ze veel sneller door de stof heengaan en daardoor meer tijd hebben om zich op andere taken te focussen. De maatwerkplaats is ook een plek waar leerlingen even tot rust en vooral tot zichzelf kunnen komen. De leerlingen die in de maatwerkplaats verblijven, hebben een aangepast rooster; hierin staat welke uren ze in de maatwerkplaats verblijven en welke in hun eigen klas.

Dyslexiebeleid

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas. Met de gegevens uit het dossier (o.a. basisschoolgegevens en dyslexierapport) en de bijdrage van de betreffende leerling wordt samen naar de mogelijkheden gekeken om hun vorm van dyslexie zo goed mogelijk te ondervangen en zelfwerkzaamheid te stimuleren. Op de dyslexiepas staat waar hij/zij recht op heeft. Deze kaart kan de leerling indien nodig aan de betreffende docent tonen. Meer informatie over de ondersteuningsstructuur vindt u in de schoolgids of u stuurt de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@srichtinglvo.nl een e-mail met uw vraag.

Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Het Bernard Lievegoed College hecht veel waarde aan het bieden van de mogelijkheid tot individuele ontwikkeling en groei zodat de leerlingen de kans krijgen zich te ontplooien tot zelfstandige individuen die met vertrouwen (in zichzelf) en een open houding (naar de ander) deelnemen in de samenleving en in staat zijn om zich kwetsbaar op te stellen en te laten zien wie ze zijn. Hoogbegaafde leerlingen blijken vaak andere behoeften op het gebied van uitdaging en begeleiding te hebben dan andere leerlingen daarom is het de ambitie van de school om deze leerlingen op passende wijze te kunnen bedienen. Het BLC is aangesloten bij het netwerk (hoog)begaafdheid geïnitieerd vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht-Heuvelland. Binnen de school is er een werkgroep begaafdheid samengesteld en een coördinator begaafdheid aangesteld. In dit document staat het beleid gericht op hoogbegaafde leerlingen op het Bernard Lievegoed College beschreven.

 

SCHOOLGIDS