Ondersteuningsteam

Het Bernard Lievegoed College kent een ondersteuningsstructuur die gericht is op het bieden van extra ondersteuning binnen de school en indien noodzakelijk verwijzingen naar hulp buiten de school. Het werk van het ondersteuningsteam (O-team) strekt zich uit over het gebied van leer- en gedragsproblemen en of sociale-emotionele problemen. Daarnaast verzorgt het O-team in samenwerking met organisaties als Schoolslag, de GGD, Mondriaan, Xonar en Team jeugd voorlichtings- en preventieprogramma’s. Het O-team staat onder leiding van de ondersteuningscoördinator, Rachelle Kennis. Zij verzorgt de externe contacten en geeft leiding aan het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een begeleider passend onderwijs, vakdeskundig leerlingenbegeleiders, twee dyslexiespecialisten en een counselor.

Schoolondersteuningsprofiel

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. In ons Schoolondersteuningsplan staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht Heuvelland. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland VO3105 regelt passend onderwijs ten behoeve van kinderen woonachtig in Maastricht en vijf heuvellandgemeenten. Directeur Samenwerkingsverband is de heer R. Paulissen. Voor meer informatie over passend onderwijs, zie de volgende websites:

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar via 0800-5010 of per mail vraag@oudersonderwijs.nl

Maatwerkplaats

De maatwerkplaats is bedoeld voor leerlingen die vanwege uiteenlopende redenen een aantal lesuren niet in de reguliere klassensetting kunnen blijven of leerlingen die een andere leerstrategie toepassen waardoor ze veel sneller door de stof heengaan en daardoor meer tijd hebben om zich op andere taken te focussen. De maatwerkplaats is ook een plek waar leerlingen even tot rust en vooral tot zichzelf kunnen komen. De leerlingen die in de maatwerkplaats verblijven, hebben een aangepast rooster; hierin staat welke uren ze in de maatwerkplaats verblijven en welke in hun eigen klas.

Dyslexiebeleid

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas. Met de gegevens uit het dossier (o.a. basisschoolgegevens en dyslexierapport) en de bijdrage van de betreffende leerling wordt samen naar de mogelijkheden gekeken om hun vorm van dyslexie zo goed mogelijk te ondervangen en zelfwerkzaamheid te stimuleren. Op de dyslexiepas staat waar hij/zij recht op heeft. Deze kaart kan de leerling indien nodig aan de betreffende docent tonen. Meer informatie over de ondersteuningsstructuur vindt u in de schoolgids of u stuurt de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@srichtinglvo.nl een e-mail met uw vraag.

Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Het Bernard Lievegoed College hecht veel waarde aan het bieden van de mogelijkheid tot individuele ontwikkeling en groei zodat de leerlingen de kans krijgen zich te ontplooien tot zelfstandige individuen die met vertrouwen (in zichzelf) en een open houding (naar de ander) deelnemen in de samenleving en in staat zijn om zich kwetsbaar op te stellen en te laten zien wie ze zijn. Hoogbegaafde leerlingen blijken vaak andere behoeften op het gebied van uitdaging en begeleiding te hebben dan andere leerlingen daarom is het de ambitie van de school om deze leerlingen op passende wijze te kunnen bedienen. Het BLC is aangesloten bij het netwerk (hoog)begaafdheid geïnitieerd vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht-Heuvelland. Binnen de school is er een werkgroep begaafdheid samengesteld en een coördinator begaafdheid aangesteld. In dit document ( link) staat het beleid gericht op hoogbegaafde leerlingen op het Bernard Lievegoed College beschreven.

Veiligheid

Link Schoolveiligheidsplan 2018- 2020 en de toelichting op de link volgt nog.

Pesten

Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Rachelle Kennis (r.kennis@stichtinglvo.nl), ondersteuningscoördinator, is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Zie pestprotocol ( link) van het Bernard Lievegoed College.

Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat er een leerling mogelijk slachtoffer is van huislijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode, die te vinden is op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Meer informatie over de veiligheid in school vindt u in de schoolgids of u stuurt de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@srichtinglvo.nl een email met uw vraag.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

30
jan

Open dag – BLC LIVE

Online open dag
02
feb
03
feb

Proeflessen

Online proeflessen
04
feb
11
feb

Informatieavond vmbo basis/kader

Online informatieavond