Nationaal programma onderwijs

De coronaperiode is op het Bernard Lievegoed College een tijd geweest met veel veranderingen en onzekerheden voor onze leerlingen en medewerkers. Verbinding en ontmoeting zijn onze uitgangspunten geweest en er is toegewerkt naar duidelijkheid en rust in ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Binnen de gegeven omstandigheden zijn de lessen zo goed mogelijk doorgegaan en zijn de leerlingen extra ondersteund op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies.

We kunnen er niet omheen dat de coronaperiode van invloed is geweest op het rendement van ons onderwijs en op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De komende jaren gaan we, in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), middelen inzetten om extra ondersteuning voor onze leerlingen te verzorgen.

Het NPO is een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen op te vangen. Per leerling wordt er in het schooljaar 2021-2022 een bedrag van ongeveer 700 euro beschikbaar gesteld. Op basis van een eigen analyse stellen scholen een specifiek  programma op waarin de uit te voeren interventies beschreven staan.

Plan van aanpak

Het Bernard Lievegoed College kiest ervoor om de financiële middelen zo in te zetten dat de interventies niet alleen op de korte termijn effect hebben, maar ook op de lange termijn (na afloop van de 2,5 jaar). Het uitgangspunt hierbij is om de gekozen interventies zo aan te laten sluiten bij de uitgangspunten, ontwikkeling en het kwaliteitsbeleid van de school dat er een langdurige versterking van de fundering van ons onderwijs ontstaat. Hoe dat gedaan wordt, is te lezen in ons plan van aanpak.

Schoolscan

Ter ondersteuning van ons plan van aanpak van het NPO is een schoolscan uitgevoerd. Dit is de analyse van de situatie zoals deze op onze school is. Voor het maken van deze scan is ervoor gekozen om de gegevens uit de reguliere kwaliteitszorgcyclus van de school te gebruiken. Daar waar aanvullende gegevens noodzakelijk waren, is ervoor gekozen om deze te verzamelen en te analyseren. De opzet van de schoolscan is te vinden in dit document.

SCHOOLGIDS