BLC_website_0029_guyhouben

Absentie/ziekmelden

Wij vinden het voor de veiligheid van de leerling van groot belang dat we op elk moment weten waar onze leerlingen zich bevinden. Wanneer een leerling ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen, moet dit gemeld worden.

Ziekmelden (via Somtoday)

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind zelf ziekmelden via het ouderportaal in Somtoday.

 • Enkel te gebruiken voor ziekmeldingen, dus geen meldingen voor absentie van de leerling van enkele uren.
 • Let op de dag die wordt geselecteerd. Er kan namelijk de keuze worden gemaakt uit één of meerdere dagen.
 • Zie ook bijgaande handleiding: Ziekmelden Somtoday
 • Als een leerling op school ziek wordt, meldt de leerling zich bij de dagcoördinator, voordat hij/zij naar huis gaat. De dagcoördinator belt vervolgens naar huis om met ouder(s)/verzorger(s) te overleggen over de situatie. Het is niet wenselijk dat een leerling zonder overleg naar huis gaat, omdat we dan niet weten waar de leerling is.

Afwezig vanwege medische begeleiding (enkele lesuren)

Is de leerling één of meerdere lesuren afwezig (i.v.m. bezoek tandarts/orthodontist*), stuur dan een mail naar receptie@bernardlievegoedcollege.nl o.v.v.

 • Naam leerling
 • Klas/mentor
 • Datum
 • Tijden/lesuren afwezig
 • Reden
  Dit gaat dus NIET via Somtoday.
  * Deze bezoeken dienen zoveel mogelijk na schooltijd gepland te worden.

TE LAAT KOMEN

Leerlingen die te laat in de les komen, melden zich altijd eerst bij de dagcoördinator. Deze geeft de leerling een briefje met vermelding geoorloofd of niet geoorloofd te laat. Hiermee krijgen de leerlingen vervolgens toegang tot de les. T.a.v. ongeoorloofd te laat komen gelden de volgende afspraken:

 • Leerlingen mogen per trimester 1 keer ongeoorloofd te laat komen zonder repercussie.
 • Bij volgende keren dienen zij zich de volgende dag een half uur vóór de eerste les te melden bij de dagcoördinator.
 • Als leerlingen verzuimen zich de volgende dag te melden, moeten zij na schooltijd één lesuur nablijven.
 • Te laat komen wordt in het leerlingenvolgsysteem geregistreerd en zal bij frequent voorkomen de aanleiding zijn voor de mentor om contact op te nemen met leerling en ouder(s)/verzorger(s) en leerplicht.

Technische vragen of problemen met het ouderaccount?

Neem dan geen contact op met de receptie, maar rechtstreeks met onze Somtoday mailbox: somtoday@bernardlievegoedcollege.nl

Verlof

Op grond van artikel 11 en 13a, lid 2 van de leerplichtwet kan de rector extra verlof verlenen. De school houdt zich aan de voorwaarden die staan beschreven in bovenstaande artikels en vraagt ook altijd bewijs te leveren voor de aanvraag. U dient het verzoek vier weken van tevoren in te leveren bij onze receptie via dagcoordinator@bernardlievegoedcollege.nl. U kunt daarvoor gebruik maken van het aanvraagformulier verlof.

Toestemming voor vakantiedagen buiten de officiële schoolvakanties kan alleen verleend worden wanneer een werkgeversverklaring overhandigd wordt waaruit blijkt dat twee weken vakantie binnen de zomervakantie onmogelijk is. Verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt conform artikel 11 en 13a, lid 2 van de leerplichtwet niet verleend.

SCHOOLGIDS