Klas 10

De vmbo-leerling in klas 10 zit in zijn eindexamenjaar en zal een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding. Daarbij heeft deze leerling behoefte aan meer ondersteuning en moet in het keuzeproces goed en op maat worden begeleid. In de individuele begeleiding staat de decaan samen met de mentor centraal en is de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s), mentor en decaan van essentieel belang voor het maken van een weloverwogen keuze aan het einde van het jaar.

Het vmbo bereidt leerlingen in principe voor op het mbo. Voor leerlingen die vmbo-tl volgen bestaat echter ook nog de mogelijkheid om na het diploma door te stromen naar havo. Scholen en verschillende afdelingen op één school werken samen om potentiële leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) goed te informeren over de aansluiting op havo en eventuele obstakels. Het volgen van opleidingsniveau havo is niet voor elke leerling geschikt, maar de keuze om door te stromen is aan de leerling zelf.

Statistisch gezien kiest het overgrote deel van de leerlingen die hun vmbo-tl diploma op zak hebben voor een vervolgopleiding in het mbo. Vanuit LOB, waarin het decanaat een centrale rol heeft, gaat de leerling onderzoek doen naar de mogelijkheden binnen het mbo. Tevens wordt de leerling gestimuleerd om onderzoek te doen naar wie hij of zij is en wat hij of zij graag wilt. Dit vraagt een grote mate van zelfreflectie waarbij met name de ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol in kunnen spelen.

Intergrip

Elke tl-leerling dient via de site intergrip.nl een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) aan te maken. Dit DDD is de basis voor het intakegesprek dat elke mbo-school voert met leerlingen die zich aanmelden voor een bepaalde opleiding. Het DDD bestaat uit twee delen; het deel met algemene gegevens en het deel met opleidingsspecifieke vragen. Het algemene deel hoef maar één keer ingevuld te worden. Het is van groot belang dat het DDD zo serieus en compleet mogelijk wordt ingevuld. Het MBO is met name geïnteresseerd in de delen over de motivatie voor de opleiding en de competenties van de leerling. We vragen dan ook zorg te dragen voor het uitgebreid en goed onderbouwd invullen van dit dossier.

Aanmelden voor een mbo-opleiding

Heb je je keuze gemaakt? Meld je dan aan bij de school van je keuze. Ga naar de website van de school. Daar vind je de aanmeldprocedure. Door het invullen van het DDD in Intergrip heb je je dus nog niet aangemeld! Meld je uiterlijk op 1 april aan voor de start van het nieuwe schooljaar. Alleen als je je voor deze datum hebt aangemeld, heb je namelijk toegangsrecht voor de opleiding van je keuze.

Wanneer je je niet voor 1 april hebt aangemeld, dan kan de mbo-school je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Je kunt je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kun je na de aanmelding je opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen. Je kunt je ook al eerder aanmelden. Bij populaire opleidingen is dit handig, omdat de opleiding anders vol kan zitten.

Lesgeld en cursusgeld

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en ga je een voltijd bol-opleiding volgen, dan moet je lesgeld betalen. De hoogte ervan wordt jaarlijks vastgesteld. Ieder jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vast hoeveel dit is. DUO zorgt voor de inning. Op de website van DUO vind je meer informatie over de lesgelden. Ben je op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en ga je een bbl-opleiding volgen of een deeltijd bol-opleiding, dan moet je cursusgeld betalen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van dit cursusgeld vast. De mbo-school zorgt voor de inning.

Leermiddelen, materialen en excursies

Per school variëren de kosten voor de leermiddelen (boeken, readers, etc.), materialen (kleding, gereedschap, etc.) excursies en werkweken. Kijk dus goed op de websites van de scholen op welke kosten je moet rekenen en vraag dit tevens na bij open dagen van scholen.

Open dagen & meeloopdagen

Het is van belang dat je een goed beeld hebt van de school en de opleiding die je eventueel wilt gaan volgen. Hiervoor is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de school, de mensen en de omgeving. Daarvoor zijn meeloopdagen en open dagen uitermate geschikt. De eerste open dagen starten meestal rond oktober. Voor exacte datums kun je terecht op kiesmbo.nl of de website van de betreffende opleiding.
Als je geïnteresseerd bent in een meeloopdag moet je hiervoor verlof aanvragen bij jouw decaan aangezien deze vaak onder schooltijd plaatsvinden. Hiervoor stuur je een mail met daarin:

  • Datum
  • Tijdsduur
  • Naam instelling
  • Opleiding
  • Bijzonderheden

Deze mail moet minimaal 1 week voorafgaand aan de daadwerkelijk meeloopdag gestuurd zijn. Bij de bijzonderheden geef je aan of op de dag van afwezigheid proefwerken, practicums of dergelijke gepland staan. Op basis van dit kan het verlof niet gehonoreerd worden.

Doorstroom naar havo

In het kader van de wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo kan de leerling binnen de school doorstromen naar de havo-opleiding. Voor de tl-leerling is dit mogelijk als er een extra vak is gevolgd. De wens om door te stromen dient uiterlijk vóór de 2e PTA-vergadering bekend te zijn bij de decaan. Op deze manier kan er een plek worden gegarandeerd in een havo-klas.

Wanneer het verzoek na deze datum wordt ingediend, wordt er geen garantie tot plaatsing op onze school gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid, voor de leerlingen die willen doorstromen, om extra modules te volgen om de doorstroom soepeler te laten verlopen en de slagingskansen op dit nieuwe opleidingsniveau te vergroten. Deelname is echter niet verplicht.

Ouderavonden

Hieronder zullen in de toekomst video’s te vinden zijn die voorafgaand aan de ouderavond kunnen worden bekeken. Eventuele vragen kunnen aansluitend tijdens de ouderavonden worden gesteld. De insteek van de ouderavonden is om ook daadwerkelijk concreet aan de slag te gaan met het vinden van een vervolgopleiding onder begeleiding van het decanaat. De datums voor de betreffende ouderavonden zullen worden gecommuniceerd tijdens de eerste algemene ouderavond en via deze website.

Relevante info

Zie de volgende pagina met verwijzingen naar diverse websites.

Relevantie info >>

 

SCHOOLGIDS