Klas 10

De havo-leerling gaat binnen de LOB-lessen en door middel van verschillende LOB-activiteiten gerichter toewerken naar een voorlopige studiekeuze. Het is van belang dat de mentor hierin de decaan ondersteunt door de leerlingen te motiveren in hun loopbaanproces en te signaleren als een leerling extra begeleiding nodig heeft.

Klas 11

In klas 11 kijkt de leerling met een steeds kritischere blik naar de wereld en neemt hij/zij een steeds duidelijker standpunt in. Door vanuit de ervaringen in combinatie met nieuwe indrukken te leren kijken kan de leerling beter naar een duidelijkere keuze toe werken.

De havo-leerling moet in deze fase goed worden begeleid en de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s), mentor en decaan is van belang. De leerling moet begeleid worden in het ordenen van de verschillende ervaringen van de afgelopen twee jaar om zo een bewuste keuze te kunnen maken. Het is belangrijk dat de leerling zich ervan bewust is dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen keuze. Hierin is het de taak van de decaan om de individuele behoefte van de leerling aan te spreken.

Aanmelden hbo & studiefinanciering

Leerlingen moeten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden in het Hoger Onderwijs. Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via studielink.
Iedere opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de toelating: raadpleeg daarom altijd eerst de website van de onderwijsinstelling voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet. Denk bijvoorbeeld aan numerus fixus opleidingen. Voor deze opleidingen moet je je voor 15 januari ingeschreven hebben. Wil je weten of jouw opleiding een numerus fixus opleiding is, raadpleeg dan de volgende website: studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus

Op de website van studielink kun je het studielink stappenplan bekijken. Om je via studielink aan te kunnen melden heb je een DigiD nodig. Het is belangrijk om deze tijdig aan te vragen.

Naast aanmelden en inschrijven bij het Hoger Onderwijs (HO) moet je studiefinanciering aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Studiefinanciering vraag je aan via duo.nl. Ook bij DUO heb je een DigiD nodig om iets te kunnen regelen. Studiefinanciering bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, leningen en studentenreisproduct. Meer informatie over studiefinanciering.

Aanmelden mbo

Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding of meer informatie over het volgen van een mbo-opleiding? Kijk dan op onze pagina LOB bovenbouw VMBO-TL.

Leermiddelen, materialen & excursies

Per school variëren de kosten voor de leermiddelen (boeken, readers, etc.), materialen (kleding, gereedschap, etc.) excursies en werkweken. Kijk dus goed op de websites van de scholen op welke kosten je moet rekenen en vraag dit tevens na bij open dagen van scholen.

Open dagen & meeloopdagen

Het is van belang dat je een goed beeld hebt van de school en de opleiding die je eventueel wilt gaan volgen. Hiervoor is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de school, de mensen en de omgeving. Daarvoor zijn meeloopdagen en open dagen uitermate geschikt. De eerste open dagen starten meestal rond oktober. Voor exacte datums kun je terecht op kiesmbo.nl of de website van de betreffende opleiding. Als je geïnteresseerd bent in een meeloopdag moet je hiervoor verlof aanvragen bij jouw decaan aangezien deze vaak onder schooltijd plaatsvinden. Hiervoor stuur je een mail met daarin:

  • Datum
  • Tijdsduur
  • Naam instelling
  • Opleiding
  • Bijzonderheden

Deze mail moet minimaal 1 week voorafgaand aan de daadwerkelijk meeloopdag gestuurd te zijn. Bij de bijzonderheden geef je aan of op de dag van afwezigheid proefwerken, practicums of dergelijke gepland staan. Op basis van dit kan het verlof niet gehonoreerd worden.

Doorstroom naar vwo

Havo-leerlingen die door willen stromen naar het vwo moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met de gekozen profielvakken en bij voorkeur een extra vak die samen het eindexamen vormen.
Als een leerling, na het behalen van het havo-diploma, binnen de school wilt doorstromen naar de vwo-opleiding, dan moet deze wens uiterlijk vóór de 2de PTA-vergadering bekend zijn bij de decaan. Op deze manier kan het docententeam een gedegen advies uitbrengen en kan de leerling tijdig deelnemen aan extra modules die we aanbieden om de doorstroom soepeler te laten verlopen en de slagingskansen op dit nieuwe niveau te vergroten. Na dit moment kunnen we niet meer garanderen dat een interne doorstroom mogelijk is. Wanneer de doorstroom van leerlingen ervoor zorgt dat de klassengrootte de 32 passeert is het mogelijk dat een leerling geen recht heeft om door te stromen. De schoolleiding maakt hierin een beslissing.

Ouderavonden

Hieronder zullen in de toekomst video’s te vinden zijn die voorafgaand aan de ouderavond kunnen worden bekeken. Eventuele vragen kunnen tijdens de ouderavonden worden gesteld. De insteek van de ouderavonden is om ook daadwerkelijk concreet aan de slag te gaan met het vinden van een vervolgopleiding onder begeleiding van het decanaat. De datums voor de betreffende ouderavonden zullen worden gecommuniceerd tijdens de eerste algemene ouderavond en via deze website.

Tussenjaar

Een tussenjaar is een jaar tussen twee opleidingen. Het nemen van een tussenjaar behoort tot de mogelijkheden na het behalen van een havo- of vwo-diploma. Dit tussenjaar kan gebruikt worden voor de leerling om zich nog verder te oriënteren op een opleiding, een beter beeld te krijgen van zichzelf en zijn/haar horizon te verbreden. Belangrijk is om een tussenjaar in te gaan met een concreet plan en consequent tijd in te ruimen om bezig te zijn met het vinden van de juiste vervolgopleiding. Jaarlijks wordt er een informatieavond verzorgd voor havo- en vwo-eindexamenleerlingen waarin ze meer informatie krijgen over de valkuilen en voordelen van een tussenjaar. Aansluitend aan deze informatieavond bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop waarin de eerste stappen gezet kunnen worden om een concreet plan op te stellen voor het tussenjaar. Ben je nu al bezig met een tussenjaar kijk dan eens op onderstaande links.

tussenjaar.nl
tussenjaarkenniscentrum.nl
breekjaar.nl

Relevante info

Zie de volgende pagina met verwijzingen naar diverse websites.

Relevantie info >>

SCHOOLGIDS